Google+

Dr. Asbóth-Hermányi Lőrinc Bence

közjegyző

Hitelbiztosítéki Nyilvántartás

UA hitelbiztosítéki nyilvántartás vagy más néven HBNY (a továbbiakban: nyilvántartás) hitelesen tanúsítja, hogy a hitelbiztosítéki nyilatkozatot tevő a nyilvántartásban rögzített időpontban és a nyilvántartásban szereplő tartalommal, a Polgári Törvénykönyv és a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvényben foglaltak szerint hitelbiztosítéki nyilatkozatot tett.

Hitelbiztosítéki nyilatkozatot csak a hitelbiztosítéki rendszerben felhasználóként nyilvántartásba vett személy és csak a hitelbiztosítéki rendszerben felhasználóként nyilvántartásba vett személlyel szemben tehet.

A felhasználóként történő nyilvántartásba vétel (a továbbiakban: regisztráció) a hitelbiztosítéki rendszer e célra rendszeresített felületén kezdeményezhető.

A regisztráció érvényesítéséhez a kérelmező a közjegyző előtt a regisztrációs kérelmében közölt adatok valósággal egyezőségére és hitelességére vonatkozóan nyilatkozatot (a továbbiakban: azonossági nyilatkozat) tesz. Az azonossági nyilatkozat bármely közjegyzőnél megtehető.

Ha a regisztrációját kérő egy meghatározott személy vagy szervezet nevében, annak állandó képviselőjeként kíván eljárni, képviseleti jogosultságát a regisztráció során közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolnia.

Állandó képviselő lehet a törvényes képviselő, a szervezeti képviselő, valamint az ilyen képviseletre meghatalmazott személy.

A hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználója a hitelbiztosítéki rendszer felületén az erre szolgáló adatlap kitöltésével és a hitelbiztosítéki rendszerbe történő továbbításával a következő hitelbiztosítéki nyilatkozatokat teheti meg:

a) zálogjogosulti nyilatkozat,

b) zálogkötelezetti nyilatkozat,

c) eladói nyilatkozat tulajdonjog-fenntartással történő eladásról,

d) faktori nyilatkozat,

e) lízingbeadói nyilatkozat,

f) egyéb, e törvény szerinti nyilatkozat.

A hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételéhez minősített elektronikus aláírásra van szükség.

Az a regisztrált felhasználó aki elektronikus aláírással rendelkezik az alábbi hitelbiztosítéki nyilatkozatok tudja megtenni:

a) zálogjog esetén

aa) a bejegyzésre irányuló nyilatkozat,

ab) a bejegyzéshez hozzájáruló zálogkötelezetti nyilatkozat,

ac) a bejegyzés módosítására irányuló nyilatkozat,

ad) a bejegyzés módosításához hozzájáruló nyilatkozat,

ae) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat,

af) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés törléséhez hozzájáruló zálogjogosulti nyilatkozat,

ag) a zálogjog ranghelyének előzetes biztosítására irányuló tulajdonosi nyilatkozat,

ah) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés fenntartására irányuló zálogjogosulti nyilatkozat,

b) a vagyontárgy tulajdonjog fenntartással történő eladása esetén

ba) a bejegyzésre irányuló eladói nyilatkozat,

bb) a bejegyzés módosítására irányuló eladói nyilatkozat,

bc) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat,

bd) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés fenntartására irányuló eladói nyilatkozat,

be) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés törléséhez hozzájáruló eladói nyilatkozat,

c) faktorálás esetén

ca) a bejegyzésére irányuló faktori nyilatkozat,

cb) a bejegyzés módosítására irányuló faktori nyilatkozat,

cc) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat,

cd) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés fenntartására irányuló faktori nyilatkozat,

ce) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés törléséhez hozzájáruló faktori nyilatkozat,

d) pénzügyi lízing esetén

da) a bejegyzése irányuló lízingbeadói nyilatkozat,

db) a bejegyzés módosítására irányuló lízingbeadói nyilatkozat,

dc) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat,

dd) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés fenntartására irányuló lízingbeadói nyilatkozat,

de) a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a pénzügyi lízing bejegyzés törléséhez hozzájáruló lízingbeadói nyilatkozat.

Az eljárás díja:

A hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételekor a nyilatkozatot tevőnek költségtérítést kell fizetnie a MOKK részére és közjegyzői díjat a közjegyző részére.

(1) A közjegyző részére a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvényben (a továbbiakban: Hbnytv.) meghatározott azonossági nyilatkozat előterjesztéséért, a regisztrált felhasználók adataiban bekövetkezett változás átvezetéséért, valamint a hitelbiztosítéki regisztráció törléséért munkadíj és költségtérítés fejében 5000 Ft-ot kell fizetni.

(2) Ha a regisztrációját kérő egy meghatározott személy vagy szervezet nevében, annak állandó képviselőjeként kíván eljárni, az azonossági nyilatkozat előterjesztéséért és a képviselt adatainak, valamint az állandó képviselő Hbnytv. 5. § (2) bekezdésében meghatározott adatainak a hitelbiztosítéki rendszerben történő rögzítéséért a közjegyzőnek munkadíj és költségtérítés fejében minden megkezdett óráért 6000 Ft-ot, de legfeljebb három órára járó díjat köteles fizetni. 

(3) A közjegyző részére a Hbnytv. 8. §-a vagy 9. §-a szerinti esetben a hitelbiztosítéki nyilatkozat rögzítéséért munkadíj és költségtérítés fejében minden megkezdett óráért 6000 Ft-ot, de legfeljebb három órára járó díjat kell fizetni.

(4) A közjegyző részére a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódjának megállapítására irányuló nemperes eljárás lefolytatásáért minden megkezdett óráért 7500 Ft munkadíjat kell fizetni.

(5) A közjegyzőt a Hbnytv. 24/A. §-a szerinti eljárás lefolytatásáért munkadíj és költségtérítés fejében 20 000 Ft illeti meg.